Mo Muaj Moov Zoo Guitar Chords

Mo Muaj Moov Zoo Guitar Chords

[Verse 1]
F                  C           F
Mo muaj moov zoo, mo zoo taag nrho! Tuab neeg pw txug taag mo
A#         F         A#           F
Ma lis yug tau tug Miv tub Cawm seej; Nwg yog Vaajtswv lug yug ua noob neej,
C          F Dm  F       C     F
Cawm seej Yexus tau lug,   Cawmseej Tswv Yexus tau lug


[Verse 2]
F                  C           F
Mo muaj moov zoo, mo zoo taag nrho! Lub sij-hawm ib tag mo,
A#         F         A#           F
Cov tim tswv yaa lug qha cov yug yaaj; Puab hu nkauj has tas, Ha le lu yas
C          F Dm  F       C     F
Cawm seej yexus tau lug, Cawmseej Tswv Yexus tau lug


[Verse 3]
F                  C           F
Mo muaj moov zoo, mo zoo taag nrho! Mo ntawd Vaajtswv tau tso
A#         F         A#           F
Tswv Yexus nqeg nroog lug rua nplaj teb; Lug ua kev moog ceeb tsheej pub rua peb
C          F Dm  F       C     F
Cawm seej yexus tau lug, Cawmseej Tswv Yexus tau lug
1 year ago

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *