Tha Mi Sgith Buain Na Rainich Im So Tired Cutting Bracken Traditional Guitar Chords

Tha Mi Sgith Buain Na Rainich Im So Tired Cutting Bracken Traditional Guitar Chords

[Chorus]
F#m C#m/G#
Tha mi sgìth ‘s mi leam fhìn,
E C#m
Buain na rainich, buain na rainich,
F#m C#m/G#
Tha mi sgìth ‘s mi leam fhìn,
E F#m
Buain na rainich daonnan

[Verse 1]
F#m E
‘S tric a bha mi fhìn ‘s mo leannan,
F#m E
Anns a’ ghleannan cheòthar,
F#m E
‘G èisteachd còisir bhinn an doire,
A E/G# F#m
Seinn sa choille dhòmhail

[Chorus]
F#m C#m/G#
Tha mi sgìth ‘s mi leam fhìn,
E C#m
Buain na rainich, buain na rainich,
F#m C#m/G#
Tha mi sgìth ‘s mi leam fhìn,
E F#m
Buain na rainich daonnan

[Verse 2]
F#m E
O nam faicinn thu a’ tighinn,
F#m E
Ruithinn dhol nad chòdhail,
F#m E
Ach mur tig thu ‘n seo gam shireadh,
A E/G# F#m
Ciamar thilleas dòchas?

[Chorus]
F#m C#m/G#
Tha mi sgìth ‘s mi leam fhìn,
E C#m
Buain na rainich, buain na rainich,
F#m C#m/G#
Tha mi sgìth ‘s mi leam fhìn,
E F#m
Buain na rainich daonnan

[Verse 3]
F#m E
Cùl an tomain, bràigh an tomain,
F#m E
Cùl an tomain bhòidheach,
F#m E
Cùl an tomain, bràigh an tomain,
A E/G# F#m
H-uile là nam ònar

[Chorus]
F#m C#m/G#
Tha mi sgìth ‘s mi leam fhìn,
E C#m
Buain na rainich, buain na rainich,
F#m C#m/G#
Tha mi sgìth ‘s mi leam fhìn,
E F#m
Buain na rainich daonnan

[Verse 4]
F#m E
Anns an t-sìthean, o, gur sgìth mi,
F#m E
‘S tric mo chridhe ga leònadh,
F#m E
Nuair bhios càch a’ seinn nan luinneag,
A E/G# F#m
Cha dèan mis’ ach crònan

[Chorus]
F#m C#m/G#
Tha mi sgìth ‘s mi leam fhìn,
E C#m
Buain na rainich, buain na rainich,
F#m C#m/G#
Tha mi sgìth ‘s mi leam fhìn,
E F#m
Buain na rainich daonnan

1 year ago

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *