348 Cov Ntseeg Yexus Guitar Chords

348 Cov Ntseeg Yexus (G)uitar Chords

348 Cov Ntseeg Yexus

[Intro]
(D ) (A) (Bm) (G)

[Verse 1]
(D ) (A)
Cov ntseeg Yexus yeej yog ib tse,
(Bm) (G)
Yexus yog tug kaav peb;
(D ) (A)
Peb suav dlawg yuav tsum sib raug zoo,
(G) (D )
Txhaj tau Nwg txuj koob moov

[Chorus]
(D ) (A)
Peb suav dlawg yuav tsum sib raug zoo
(D ) (G)
Peb txhaj tau txais koob hmoov
(D ) (A)
Peb suav dlawg yuav tsum txawj sib hlub
(Bm) (G) (D )
Txhaj dlhau moog ua Nwg tug

[Verse 2]
(D ) (A)
Cov ntseeg Yexus koom ib lub cev
(Bm) (G)
Txawm yog nyob ze los dleb
(D ) (A)
Ntxwg nyoog lug ntxag los yeej tsi tau
(G) (D )
Peb ua Tswv Yexus tsuag

[Verse 3]
(D ) (A)
Cov ntseeg Yexus has ib yaam lug
(Bm) (G)
Txawm yog tawv dlawb, tawv dlub
(D ) (A)
Vaajtswv coj peb lug nyob ua ke
(G) (D )
Rua huv Vaajtswv lub tsev

[Verse 4]
(D ) (A)
Cov ntseeg Yexus yuav txi taug txiv
(Bm) (G)
Yog suav dlawg ua kwvtij
(D ) (Bm) (A)
Zaam txim rua tug ua txhum rua yug
(Bm) (A) (G)
Txhaj lawv Vaajtswv kev hlub
 

1 year ago

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *