Echte Fründe by Höhner Guitar Chords

Echte Fründe by Höhner (G)uitar Chords

[Chorus]
(D) (G)
Echte Fründe ston zesamme,
C (G) A7 (D)
ston zesamme su wie eine Jott un Pott,
(G) Em
echte Fründe ston zesamme,
A7 (D)
es och dih Jlöck op Jöck un läuf dir fott.
(G) ((D)) Em
Fründe, Fründe, Fründe en d´r Nut,
A7 (D)
jon’er hundert, hundert op e Lut.
(G) Em
Echte Fründe ston zesamme,
A7 (D)6
Am (D) (G)
su wie ei -ne Jott un Pott.

[Verse 1]
Em
(D)o häs Jlück, Erfolg un küss zo Jeld,
(G)
dich kennt he op einmol Jott un alle Welt.
Em
Minsche, die dich vürher nit jekannt,
(G) Em
kumme us de Löcher anjerannt,
A7 (D)7
A A7 (G)
sin janz plötzlich all met dir verwandt.

[Chorus]
(D) (G)
Echte Fründe ston zesamme,
C (G) A7 (D)
ston zesamme su wie eine Jott un Pott,
(G) Em
echte Fründe ston zesamme,
A7 (D)
es och dih Jlöck op Jöck un läuf dir fott.
(G) (D) Em
Fründe, Fründe, Fründe en d´r Nut,
A7 (D)
jon’er hundert, hundert op e Lut.
(G) Em
Echte Fründe ston zesamme,
A7 (D)6
Am (D) (G)
su wie ei -ne Jott un Pott.

[Verse 2]
Em
Scholderkloppe, Bravo nimm kei Engk,
(G) Em
mer fingk dich wirklich toll un drät dich op de Häng.
Em
Jlücklich, wä sich do nit blende liet
(G) Em
un nit zo vell op schöne Auge jitt,
A7 (D)7
A A7 (G)
en jedem Fründe ‘ne richtige Fründe och süht.

[Chorus]
(D) (G)
Echte Fründe ston zesamme,
C (G) A7 (D)
ston zesamme su wie eine Jott un Pott,
(G) Em
echte Fründe ston zesamme,
A7 (D)
es och dih Jlöck op Jöck un läuf dir fott.
(G) (D) Em
Fründe, Fründe, Fründe en d´r Nut,
A7 (D)
jon’er hundert, hundert op e Lut.
(G) Em
Echte Fründe ston zesamme,
A7 (D)6

[Interlude]
Am (D) (G)
su wie ei -ne Jott un Pott.

[Verse 3]
Em
(D)o häs Pech; et jeiht dr Birsch erav,
(G) Am
verjesse es all dat, wat do bisher jeschaff.
Am
Minsche, die dich vürher jot jekannt,
(G) Em
jevven dir noch nit ens mih de Hand,
A7 (D)7
A A7 (G)
jetz sühs do, wä met Rääch sich Fründ jenannt.

[Chorus]
(D) (G)
Echte Fründe ston zesamme,
C (G) A7 (D)
ston zesamme su wie eine Jott un Pott,
(G) Em
echte Fründe ston zesamme,
A7 (D)
es och dih Jlöck op Jöck un läuf dir fott.

[Outro]
(G) N.C.
Fründe, Fründe, Fründe en d´r Nut,
(G)
jon’er hundert, hundert op e Lut.
(G) Em
Echte Fründe ston zesamme,
A7 (D)6
Am (D) (G)
su wie ei -ne Jott un Pott. – Heyyyyy!!!
 

1 year ago

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *