Kuv Ntseeg Tswv Yexus Praise Songs Guitar Chords by Misc Praise Songs

Kuv Ntseeg Tswv Yexus Praise Songs Guitar Chords

[Verse 1]
G C G
Kuv ntseeg Tswv Yexus, kuv dlim lub txim
Em A D
Kuv tau txais txujsa ntev dlhaws moog ibtxhis
G C G
Yexus zoo sab tuag theej kuv lub txhoj,
Am D G
Kuv hab muaj feem tau nrug Vaajtswv nyob.

[Chorus]
G C G
Kuv zoo sab kawg nkaus, Yexus hlub kuv;
Em A D
Tej kws Nws paab kuv zoo dlua nyaj kub;
G C G
Kub tso sab plhuav vim kuv dlim lub txim,
C D G
Yuav nrug Nws nyob ntev dlhawv moog ibtxhis.

[Verse 2]
G C G
Kuv ntseeg Tswv Yexus kuv kaaj sab lug,
Em A D
Kuv tsis tawv ncauj kuv yeej yuav noog Nws lug,
G C G
Nws qha kuam kuv ua raws Nws sab nyam,
Am D G
Nws qha licas kuv yeej tsis tu sab.

[Chorus]
G C G
Kuv zoo sab kawg nkaus, Yexus hlub kuv;
Em A D
Tej kws Nws paab kuv zoo dlua nyaj kub;
G C G
Kub tso sab plhuav vim kuv dlim lub txim,
C D G
Yuav nrug Nws nyob ntev dlhawv moog ibtxhis.

[Verse 3]
G C G
Kuv ntseeg Tswv Yexus, kuv tso sab plhuav,
Em A D
Kuv tug ntsoov hnub Yexus yuav ruv lug dlua,
G C G
Sov Nws yuav lug thaum pum kev kaaj nrig,
Am D G
Sov Nws yuav lug thaum nplajteb tsau nti

[Chorus]
G C G
Kuv zoo sab kawg nkaus, Yexus hlub kuv;
Em A D
Tej kws Nws paab kuv zoo dlua nyaj kub;
G C G
Kub tso sab plhuav vim kuv dlim lub txim,
C D G
Yuav nrug Nws nyob ntev dlhawv moog ibtxhis.

[Chorus]
G C G
Kuv zoo sab kawg nkaus, Yexus hlub kuv;
Em A D
Tej kws Nws paab kuv zoo dlua nyaj kub;
G C G
Kub tso sab plhuav vim kuv dlim lub txim,
C D G
Yuav nrug Nws nyob ntev dlhawv moog ibtxhis.

1 year ago

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *