Yexus Naj Nub Hu Kuv Guitar chords-Praise Songs

Yexus Naj Nub Hu Kuv Guitar chords-Praise Songs
[Instrumental]
(Fmaj) (Fmaj/A) - (Bbmaj) (Fmaj/A) - Gm (Fmaj/A) - (Bbmaj)


[Verse 1]
    (Fmaj)
Ye - xus naj nub hu kuv,
    (Cmaj)           (Fmaj)
“Kuas ca le moog cuag Nwg!”
        (Dmin)           (Bbmaj)
Thaus kws kuv qhov ntsej nov dlheev,
       (Fmaj)       (Cmaj)      (Fmaj)
Kuv txhaj moog cuag tug Cawm seej


[Chorus]
(Fmaj)            (Dmin)
Tswv Yexus cawm kuv,
(Fmaj)            (Cmaj)
Kuv txhaj tau txuj sa;
(Fmaj)            (Fmaj/A)     (Bbmaj)
Tub tsim nyog kuv raug puam tsuaj,
    (Fmaj)        (Cmaj)      (Fmaj)
Tab sis Nwg cawm kuv ca


[Instrumental]
(Fmaj) (Fmaj/A) - (Bbmaj) (Fmaj/A) - Gm (Fmaj/A) - (Bbmaj)


[Verse 2]
      (Fmaj)
Kuv yog tug tuab neeg raug txim,
    (Cmaj)           (Fmaj)
Kev txhum tub muab kuv khi;
        (Dmin)           (Bbmaj)
Tswv Yexus lug muab kuv hloov,
       (Fmaj)       (Cmaj)      (Fmaj)
Kuv peem tsheej ua tuab neeg zoo.


[Chorus]
(Fmaj)            (Dmin)
Tswv Yexus cawm kuv,
(Fmaj)            (Cmaj)
Kuv txhaj tau txuj sa;
(Fmaj)            (Fmaj/A)     (Bbmaj)
Tub tsim nyog kuv raug puam tsuaj,
    (Fmaj)        (Cmaj)      (Fmaj)
Tab sis Nwg cawm kuv ca


[Verse 3]
     (Fmaj)
Kuv ua lub neej tsi tsim txaj,
         (Cmaj)      (Fmaj)
Tau ua kev phem kev qas;
      (Dmin)          (Bbmaj)
Tswv Yexus lug muab kuv hloov,
    (Fmaj)         (Cmaj)      (Fmaj)
Kuv peem tsheej uab tuab neeg zoo.


[Chorus]
(Fmaj)            (Dmin)
Tswv Yexus cawm kuv,
(Fmaj)            (Cmaj)
Kuv txhaj tau txuj sa;
(Fmaj)            (Fmaj/A)     (Bbmaj)
Tub tsim nyog kuv raug puam tsuaj,
(Fmaj)        (Cmaj)      (Fmaj)
Tab sis Nwg cawm kuv ca
(Fmaj)            (Fmaj/A)     (Bbmaj)
Tub tsim nyog kuv raug puam tsuaj,
    (Fmaj)        (Cmaj)      (Fmaj)
Tab sis Nwg cawm kuv ca (3x)


[Bridge]
    (Fmaj)        (Fmaj/A)   (Bbmaj)
Qhuas Tswv Yexus, Nwg   cawm kuv dlim
(Fmaj/A)   Gm        (Fmaj/A)    (Bbmaj)
Hab  tsaa kuv sawv huv   muaj sab ib txhim

    (Fmaj)        (Fmaj/A)   (Bbmaj)
Qhuas Tswv Yexus, Nwg   cawm kuv dlim
(Fmaj/A)   Gm        (Fmaj/A)    (Bbmaj)
Hab  tsaa kuv sawv huv   muaj sab ib txhimf
1 year ago

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *