16 Nplajteb Vaajtswv Tsim Tseg Acoustic chords Praise Songs

16 Nplajteb Vaajtswv Tsim Tseg Acoustic chords Praise Songs

[Verse 1]
    (Cmaj)   (Gmaj)     (Amin)
Nplaj teb Vaajtswv tsim tseg,
  (Fmaj)    (Cmaj)    (Gmaj)
Nwg pub peb nyob ib ntus,
    (Cmaj)     (Amin)        (Fmaj)
Txawm yog xaav nyob pis tsawg los xij
   (Fmaj)     (Gmaj)     (Cmaj)
Yuav nyob qhov nuav tsi ntev;


[Chorus]
(Amin)            (Fmaj)
Cov ntseeg Vaajtswv yuav nyob
(Fmaj)       (Gmaj)      (Cmaj)
Lub tsev ceeb thseej sau ntuj,
(Cmaj)       (Amin)         (Fmaj)
Peb yuav nrug Vaajtswv nyob qhov ntawd
   (Fmaj)     (Gmaj)     (Cmaj)
Moog le ib txhi tsi kawg[Verse 2]
    (Cmaj)   (Gmaj)     (Amin)
Nplaj teb muaj xyoob muaj ntoo,
  (Fmaj)    (Cmaj)    (Gmaj)
Zoo nkauj kawg nkaus le tag,
    (Cmaj)     (Amin)        (Fmaj)
Tab sis muaj coob leej xaav has tas
   (Fmaj)     (Gmaj)     (Cmaj)
Yuav tsi muaj nub dlua moog;


[Chorus 2]
(Amin)            (Fmaj)
Yog mej tsi tau lug ntseeg
(Fmaj)       (Gmaj)      (Cmaj)
Ca le lug ntseeg nwg nuav,
(Cmaj)       (Amin)         (Fmaj)
Tswv Yexus tuag sau ntoo khaub lig
   (Fmaj)     (Gmaj)     (Cmaj)
Txhwv mej dlim mej lub txim[Verse 3]
    (Cmaj)   (Gmaj)     (Amin)
Nplaj teb tsi rua tsi khov,
  (Fmaj)    (Cmaj)    (Gmaj)
Tsi ntev yuav yaaj yuav pluj,
(Cmaj)       (Amin)         (Fmaj)
Qhov txhua chaw kws tuab neeg pheej ntshaw
   (Fmaj)     (Gmaj)     (Cmaj)
Vaajtswv yuav muab pov hlawv;


[Chorus 3]
(Amin)            (Fmaj)
Tswv Yexus txu kev hlub
(Fmaj)       (Gmaj)      (Cmaj)
Yog qhov tseem ceeb hab ruaj,
(Cmaj)       (Amin)         (Fmaj)
Peb ntseeg Vaajtswv tsi tseg tsi tu,
   (Fmaj)     (Gmaj)     (Cmaj)
Moog nyob qhov tsi puam tsuaj.
1 year ago

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *